antalya escort bursa escort adana escort mersin escort mugla escort

Muratpaşa Web Tasarım

KURUMSAL

Günümüzün olmazsa olmazlarından olan Muratpaşa web site artık oturduğumuz yerden dünyanın bir ucundan bir ucuna iletişimi kolaylaştıran en önemli unsurlardan biridir. Muratpaşa Web Tasarım ise web sitesinin görsel ve kodsal kısımlarının oluşturulması işidir. Web sitenin önemi nedir günümüz  teknoloji çağı artık bir işi pazarlamak çok kolay eskiden kapı kapı gezilerek müşteri arama işlemi yavaş yavaş son buluyor ve devreye web site giriyor. İnternetten bir iş yapabilmek için ilk önce yapılması gereken kaliteli ve güvenli bir web sitesidir. Bu aşamadan sonra reklam verme işlemi devreye giriyor ve bu sayede sanal ortamda günün şartlarına uygun şekilde dünyanın dört bir tarafına ulaşmak bu kadar basit.

1877 tarihli ‘Vilayetler Belediye Kanunu’ Osmanlý Devleti’nde Belediyecilikle ilgili ilk hukuksal düzenleme olmasýna raðmen, Türkiye’de kentsel hizmet kurumu olarak belediye örgütlenmelerinin tarihi, 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýna dayanmaktadýr. Yukarýda da narlýdere escort belirtildiði gibi Sanayi Devrimi sonrasýnda geniþleyen Avrupa iktisadi yayýlýmý; 19. yüzyýlda Ýzmir, Selanik ve Ýstanbul gibi Osmanlý liman kentlerini batýya açýk bir pazar haline dönüþtürmekle kalmamýþ; ayný zamanda, bu kentlerde ulaþýmdan haberleþmeye varýncaya kadar kentsel alt-yapý hizmetlerinin de devreye girmesine neden olmuþtur. Osmanlý limanlarýnda ticaret yapan yabancýlar, Osmanlý kentlerinin alt yapý hizmetlerinin yetersizliðini sürekli gündeme getirmiþlerdi. Nitekim Ýstanbul’dan sonra Ýzmir’de de bir belediye biriminin oluþturulmasý yolunda ilk giriþimler, Ýzmir ve hinterlandýnda ticari etkinliklerini sürdüren yabancý tüccarlar, konsolosluklar ve Levanten aile þirketlerinden gelmiþtir.
Ýstanbul’da bulunan Baþbakanlýk izmir escort partner Osmanlý Arþivi’ndeki bir belgede, Osmanlý Devleti’nin 25 Kasým 1867’de Ýzmir’de bir belediye dairesi kurulmasýna izin verdiði görülmektedir. Söz konusu belgede ayrýca, yabancý tüccar ve sermaye sahiplerinin Belediye Meclisi’nde temsil edilmeleri gerektiði konusunda bir vurguya da yer verilmiþtir. Bu geliþmeler ýþýðýnda, Ýzmir’de belediyenin resmen kuruluþ süreci 25 Kasým 1867 tarihinden itibaren baþlamýþ, 1868 itibariyle de gerekli düzenlemelerin yapýlmasýyla Ýzmir Belediyesi çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Nitekim 31 Aralýk 1867 tarihli Ruzname-yi Ceride-yi Havadis adlý gazetede bu geliþmeler þu satýrlarla duyurulmuþtur: “Belediye dairesinin kurulmasýnýn gözle görülür faydalarý olduðunun herkesçe kabul edilmiþ olmasýndan dolayý Ýzmir’de de böyle bir dairenin kurulmasýna dair padiþahýn izin verdiðini haber aldýk”.
Ýstanbul’da Osmanlý Ýmparatorluðu’nun ilk beledî örgütlenmesi olarak kurulan ve Paris Belediyesi örnek alýnarak oluþturulan Altýncý Daire-i Belediye’den sonra Ýzmir’de ticaret yapan Levanten aile þirketleri ve çok sayýda konsolosluk Ýzmir’de de Ýstanbul’dakine benzer bir belediye dairesinin kurulmasý gerektiði konusundaki taleplerini 1860’larýn baþýndan itibaren dillendirmeye baþlamýþlardýr. Bu geliþmeler ýþýðýnda, Ýzmir Belediyesi’nin Ýstanbul’daki Altýncý Daire-i Belediye’den escort bayan izmir sonra 1867 yýlý 25 Kasým’ýnda kuruluþ çalýþmalarýna baþlanmýþ ve 1868 yýlýndan itibaren resmen çalýþmalarýna baþlamýþtýr.